ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Beenstein είναι εκπαιδευτικός οργανισμός ανάπτυξης εξειδικευμένου υλικού και προγραμμάτων (online και έντυπου), τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη των δυνατοτήτων των παιδιών. Το υλικό αυτό:

Α. Είναι κατάλληλο για εμπέδωση του σχολικού αναλυτικού προγράμματος. Περιλαμβάνει πληθώρα από ασκήσεις/τεστ για όλα τα υποκεφάλαια των σχολικών εγχειριδίων.

Β. Περιλαμβάνει εξειδικευμένες ασκήσεις/τεστ για ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, όπως επίσης και για συμμετοχή σε μαθηματικούς διαγωνισμούς.

Σύντομα, θα παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας ψυχομετρικών τεστ, για μέτρηση του δείκτη νοημοσύνης σε διάφορα πεδία και για μέτρηση του βαθμού κατάκτησης του αναλυτικού προγράμματος. 

Άλλες δράσεις και υπηρεσίες μας:

1) Δημοσίευση Άρθρων εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού περιεχομένου, τα οποία στοχεύουν στην ενημέρωση, προβληματισμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών, γονέων και άλλων φορέων εκπαίδευσης και παιδείας. ​

2) Οργάνωση Σεμιναρίων και Συνεδρίων για διάφορα θέματα, τα οποία αφορούν κυρίως διάφορα πεδία νοημοσύνης, αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα εκπαίδευσης και παιδείας. 

3) Δημιουργία και προσφορά εξειδικευμένου εκπαιδευτικού Υλικού Διαφοροποίησης σε τάξεις μικτής ικανότητας.

4) Διοργάνωση Διαγωνισμών σε τομείς της πολλαπλής νοημοσύνης και της κριτικής σκέψης, όπως για παράδειγμα ο διαγωνισμός “Ερατοσθένης”. 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ BEEINSTEIN ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

  • Επειδή έχει δημιουργηθεί από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, με επικεφαλής τον Δρ Σωκράτη Κτίστη, ειδικό σε θέματα μέτρησης και ανάπτυξης νοημοσύνης.
  • Επειδή ακολουθεί το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα και επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν αλλαγές.
  • Επειδή δεν στηρίζεται στην παρουσία του γονέα, αφού αφενός όλα τα προγράμματα είναι πολύ απλά και εύκολα στη χρήση τους και αφετέρου με το τέλος κάθε άσκησης δίδεται αυτόματη ανατροφοδότηση.
  • Επειδή περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων, οι οποίες καλύπτουν επαρκώς όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα.
  • Επειδή επικεντρώνεται στην επιτυχή ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης αφού στηρίζεται στην ψυχή των μαθηματικών, δηλαδή στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
  • Επειδή παράλληλα με την ανάπτυξη λογικομαθηματικής νοημοσύνης, δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της χωρικής-οπτικής νοημοσύνης και της κριτικής σκέψης, οι οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς από το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα.