ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Α Δημοτικού – A1 – Ομαδοποίηση

ΛΗΨΗ

Α Δημοτικού – A2 – Μοτίβα

ΛΗΨΗ

Α Δημοτικού – Α3 – Αντιστοίχιση

ΛΗΨΗ

Α Δημοτικού – Α4 – Εισαγωγή στους αριθμούς 1-5

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α5 – Σειροθέτηση αριθμών 1-5

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α6 – Ένα περισσότερο, ένα λιγότερο

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α7 – Αισθητοποίηση και αναπαράσταση αριθμών μέχρι το 10

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α8 – Ώρα, σύγκριση και σειροθέτηση αριθμών μέχρι το 10

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α9 – Έννοια περισσότερο-λιγότερο νομισματικό σύστημα

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α10 – Σύνθεση και ανάλυση σχημάτων

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α11 – Αναγνώριση και ονομασία σχημάτων, ταξινόμηση με κριτήριο το πλήθος των πλευρών

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α12 – Εισαγωγή στην πρόσθεση και αφαίρεση με εικόνες

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α13 – Μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α14 – Μαθηματικές προτάσεις αφαίρεσης

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α15 – Επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης-προβλήματα σύγκρισης

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α16 – Ανάλυση-σύνθεση του 4 και του 5

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α17 – Στρατηγικές πρόσθεσης-πρόσθεση προς τα πάνω

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α18 – Ανάλυση και σύνθεση του 6 και του 7 – Σύνθεση αριθμών με περισσότερους από 2 προσθετέους

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α19 – Επίλυση και κατασκευή προβλήματος

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α20 – Μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α21 – Στρατηγικές πρόσθεσης – διπλά αθροίσματα-γνωστά αθροίσματα

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α22 – Ανάλυση-σύνθεση του 8, 9 και του 10

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α23 – Προβλήματα σύγκρισης

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α24 – Αναγνώριση και ονομασία στερεών σχημάτων

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α25 – Αισθητοποίηση, ανάλυση και σύνθεση αριθμών μέχρι το 20

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α26 – Σύγκριση και σειροθέτηση αριθμών μέχρι το 20

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α27 – Αισθητοποίηση διψήφιων αριθμών που είναι πολλαπλάσια του 10

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α28 – Ανάλυση και σύνθεση διψήφιων αριθμών-Αξία θέσης ψηφίου

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α29 – Σειροθέτηση και σύγκριση διψήφιων αριθμών

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α30 – Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών που είναι πολλαπλάσια του 10

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α31 – Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιου με μονοψήφιο εντός της δεκάδας

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α32 – Επίλυση προβλήματος

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α33 – Μοτίβα μέχρι το 100

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α34 – Πρόσθεση με αριθμούς μέχρι το 20

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α35 – Πρόσθεση με αριθμούς μέχρι το 20 – διπλά αθροίσματα – προσεταιριστική ιδιότητα

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α36 – Αφαίρεση με αριθμούς μέχρι το 20

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α37 – Μήκος – εκατοστόμετρο

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α38 – Περίμετρος

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α39 – Διαχωρισμός σε ομάδες – Πολλαπλασιασμός με αριθμούς μέχρι το 20-μέρος Α

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α40 – Διαχωρισμός σε ομάδες – Πολλαπλασιασμός με αριθμούς μέχρι το 20-μέρος Β

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α41 – Διαίρεση με αριθμούς μέχρι το 20

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α42 – Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με αριθμούς μέχρι το 20 – Διαχωρισμός σε ομάδες

ΛΗΨΗ


Α Δημοτικού – Α43 – Διπλάσιο – μισό επίλυση προβλήματος

ΛΗΨΗ