Γ Δημοτικού – Γ1 – Aισθητοποίηση και πράξεις αριθμών μέχρι το 1000

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ2 – Σύνθεση, ανάλυση, σύγκριση και σειροθέτηση μέχρι το 1000

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ3 – Αισθητοποίηση, σύνθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 1000

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ4 – Σύγκριση και σειροθέτηση αριθμών μέχρι το 1000, μοτίβα και εκτίμηση

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ5 – Πρόσθεση και αφαίρεση με υπερπήδηση ή χάλασμα δεκάδας μέχρι το 20

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ6 – Πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών μέχρι το 100 με ή χωρίς υπερπήδηση ή χάλασμα δεκάδας

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ7 – Πρόσθεση αριθμών μέχρι το 100, επίλυση προβλήματος μοντελοποίησης με υπερπήδηση δεκάδας (νοεροί υπολογισμοί) και αφαίρεση μονοψήφιου από διψήφιο αριθμό με χάλασμα δεκάδας (νοεροί υπολογισμοί)

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ8 – Αφαίρεση αριθμών με χάλασμα δεκάδας (νοεροί υπολογισμοί και κατακόρυφος αλγόριθμος). Αφαίρεση μονοψήφιου από διψήφιο αριθμό με χάλασμα δεκάδας (κατακόρυφος αλγόριθμος). Μοτίβα πρόσθεσης και αφαίρεσης

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ9 – Μοτίβα πολλαπλασιασμού 2, 5 και 10 – Λύση προβλήματος με χρήση παρενθέσεων – νομισματικό σύστημα

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ10 – Μοτίβα πολλαπλασιασμού 2, 3 και 4 (Α)

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ11 – Μοτίβα πολλαπλασιασμού 2, 3 και 4 (B)

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ12 – Εναδικά κλάσματα – Το κλάσμα ως μέρος επιφάνειας και ως μέρος αριθμού. Μοτίβα πολλαπλασιασμού 2, 3, 4, 5, 6 και 10

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ13 – Τέλεια και ατελής διαίρεση

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ14 – Μοτίβα – Μοτίβο πολλαπλασιασμού 9

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ15 – Ταξινόμηση και ονομασία τριγώνων ως προς τις γωνιές τους – Αναγνώριση και σύγκριση γωνιών

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ16 – Πολύγωνα

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ17 – Παράλληλες γραμμές – Παραλληλόγραμμα

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ18 – Μοτίβο Πολλαπλασιασμού 7 – Ημερολόγιο

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ19 – Μοτίβο Πολλαπλασιασμού 8 – Λύση προβλήματος

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ20 – Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ21 – Διερεύνηση τύπου υπολογισμού εμβαδού ορθογωνίου – Περίμετρος και εμβαδόν σχημάτων

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ22 – Μη εναδικά κλάσματα-Τετράγωνοι αριθμοί

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ23 – Διατεταγμένα ζεύγη – Περιγραφή και καθορισμός θέσης στον χώρο – Θέση σημείου σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ24 – Αισθητοποίηση, σύνθεση και ανάλυση τετραψήφιων αριθμών. Αξία θέσης ψηφίου

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ25 – Σύγκριση και σειροθέτηση τετραψήφιων αριθμών – Γραμμική Γραφική Παράσταση – Ομαδοποίηση και ανταλλαγή

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ26 – Μάζα-Χωρητικότητα

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ27 – Στρογγυλοποίηση αριθμών στην πλησιέστερη δεκάδα _ εκατοντάδα

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ28 – Όγκος _ εκτίμηση αθροίσματος και διαφοράς

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ29 – Πρόσθεση και αφαίρεση τριψήφιων αριθμών με και χωρίς υπερπήδηση – Νοεροί υπολογισμοί και αλγόριθμος

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ30 – Αφαίρεση τριψήφιων αριθμών με χάλασμα-Αλγόριθμος

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ31 – Επίλυση προβλήματος

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ32 – Άλγεβρα – Επίλυση εξισώσεων – Πιθανότητες

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ33 – Συμμετρία

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ34 – Οδηγίες Κατεύθυνσης με και χωρίς τα σημεία του ορίζοντα

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ35 – Υπολογισμός γινομένου με παράγοντα/ες πολλαπλάσιο/α του 10, επίλυση προβλημάτων χρόνου

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ36 – Εκτίμηση γινομένου, Νοεροί υπολογισμοί γινομένου με τη χρήση επιμεριστικής ιδιότητας

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ37 – Εισαγωγή στον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού, επιμεριστική ιδιότητα στον πολλαπλασιασμό με τριψήφιο παράγοντα, υπολογισμός γινομένου

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ38 – Αναγνώριση και ονομασία στερεών, Στερεά – Αποτυπώματα

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ39 – Αναγνώριση εδρών _ Αναγνώριση και κατασκευή αναπτύγματος του κύβου

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ40 – Ατελής Διαίρεση

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ41 – Στρατηγικές υπολογισμού πηλίκου με τη χρήση της επιμεριστικής ιδιότητας

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ42 – Διαισθητική εισαγωγή δεκαδικών αριθμών, μέσω του νομισματικού συστήματος και μέσω μονάδων μέτρησης του μήκους

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ43 – Διαισθητική εισαγωγή δεκαδικών αριθμών, μέσω μονάδων μέτρησης του μήκους

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ44 – Εισαγωγή στις πράξεις δεκαδικών αριθμών, μέσω του νομισματικού συστήματος

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ45 – Ώρα (π.μ. και μ.μ.) και χρονική διάρκεια δραστηριοτήτων

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ46 – Το κλάσμα ως μέρος συνόλου διακριτών στοιχείων

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ47 – Σύγκριση εναδικών κλασμάτων, κλασμάτων με τον ίδιο αριθμητή και ομώνυμων κλασμάτων

ΛΗΨΗ


Γ Δημοτικού – Γ48 – Συμπλήρωση ακέραιας μονάδας

ΛΗΨΗ